Terms & Conditions

 

Artikel 1. DEFINITIES
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Studio van Keulen. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.studiovankeulen.com, worden bij iedere offerte meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Studio van Keulen niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Studio van Keulen is bevestigd;
1.4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij zij zulks uitdrukkelijk aan de Studio van Keulen ter kennis heeft gebracht en Studio van Keulen alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;
1.5. De gedrag – en beroepsregels van Studio van Keulen maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;

Artikel 2. OFFERTE
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 60 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Studio van Keulen de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Studio van Keulen er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
2.2. In prijsbladen of op internet (website) en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, smaken, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Studio van Keulen niet;
2.3. Studio van Keulen stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Studio van Keulen bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);
2.4. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
a. Op basis van een vast bedrag (fee): Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de
opdracht en het hieraan verbonden advies;
b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;
2.5. Wanneer op verzoek van de wederpartij voorafgaand aan de opdracht / overeenkomst een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent worden overschreden;
2.6. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Studio van Keulen in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;
2.7. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Studio van Keulen zelf, dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Studio van Keulen. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Studio van Keulen naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Studio van Keulen gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden;
2.8. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;
2.9. Indien de wederpartij op de website van Studio van Keulen een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de wederpartij op de knop ‘BESTELLEN’ drukt of een bestelbevestiging per email ontvangt, definitief. Op het moment dat de wederpartij van Studio van Keulen een bevestiging per email ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.
2.10. Indien een opdracht uitblijft, heeft Studio van Keulen het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om zijn offerte gestalte te geven bij de wederpartij in rekening te brengen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan ontwerp- en calculatiekosten, tekenkosten, programmeurkosten en administratiekosten;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Studio van Keulen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Studio van Keulen en deze algemene voorwaarden;
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende het ontwerp de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze uren op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Studio van Keulen bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering van de productie komt door de wijziging te vervallen;

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. Studio van Keulen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Studio van Keulen de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden;
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio van Keulen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio van Keulen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Studio van Keulen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio van Keulen zijn verstrekt, heeft Studio van Keulen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;
4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Studio van Keulen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan vooraf-gaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Studio van Keulen gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;

Artikel 5. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en
RETOURZENDEN met MODELFORMULIER bij WEBAANKOOP
5.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;
5.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij door middel van het modelformulier voor herroeping Studio van Keulen op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;
5.3. Het modelformulier is terug te vinden op www.studiovankeulen.com;
5.4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Studio van Keulen aanbiedt, dan draagt Studio van Keulen zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;
5.5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;
5.6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Studio van Keulen ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Studio van Keulen ten gevolge van de annulering geleden schade;
5.7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen;

Artikel 5a. ANNULERING OVERIGE
In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie of een project, zijn alle door Studio van Keulen ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Studio van Keulen ten gevolge van de annulering geleden schade;

Artikel 6. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
6.1. In beginsel streeft Studio van Keulen ernaar om bestellingen binnen 48 uur te verzenden. De in de aanbieding en/of de
opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen
leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige oplevering is Studio van Keulen dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
6.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. Een levering onder rembours dient contant te worden voldaan;
6.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden;
6.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Studio van Keulen kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Studio van Keulen tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Studio van Keulen niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen;
6.5. Wederpartij dient de bij Studio van Keulen gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Studio van Keulen opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Studio van Keulen zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Studio van Keulen op schadevergoeding;

Artikel 7. PRIJZEN en BETALING
7.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Studio van Keulen in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
7.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Studio van Keulen gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt;
7.3. Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
7.4. Facturatie kan geschieden op basis van een voorschotfactuur. De hoogte van het voorschot (20%), zijnde de aanloopkosten, wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;
7.5. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
7.6. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Studio van Keulen alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0 % per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

 

7.7. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.
Artikel 8. (INTELECTUEEL) EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Studio van Keulen aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of diensten en/of verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten. Alle door Studio van Keulen geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Studio van Keulen totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
8.2. Studio van Keulen behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door hem geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Studio van Keulen ter zake rechthebbende is;
8.3. Een Studio van Keulen productie mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend door Studio van Keulen;
8.4. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Studio van Keulen niet gerechtigd de productie ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de Studio van Keulen recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Studio van Keulen een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vergoeden;
8.5. Studio van Keulen is bevoegd de geleverde zaken die haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Studio van Keulen voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
8.6. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Studio van Keulen te leveren. Hij is eveneens verplicht Studio van Keulen op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Studio van Keulen om dit pandrecht tot stand te brengen;

Artikel 9. RECLAMES
9.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Studio van Keulen. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Studio van Keulen zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Studio van Keulen in staat is adequaat te reageren;
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Studio van Keulen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
9.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Studio van Keulen naar haar keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
9.4. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Studio van Keulen op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Studio van Keulen;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Studio van Keulen (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van Studio van Keulen door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

Artikel 10. ONDERZOEK
10.1. De wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Studio van Keulen ontvangen proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze gecorrigeerd of goedgekeurd aan de Studio van Keulen terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de wederpartij geldt als erkenning dat Studio van Keulen de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd;
10.2. Studio van Keulen is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven;
10.3. Elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen;
10.4. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij, model of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn;

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING
11.1. Studio van Keulen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Studio van Keulen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
11.2. Voorts is Studio van Keulen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studio van Keulen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Studio van Keulen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Studio van Keulen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
12.2. Studio van Keulen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
12.3. De aansprakelijkheid van Studio van Keulen voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro);
12.4. Wederpartij dient Studio van Keulen altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de
aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
12.5. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Studio van Keulen voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;
12.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio van Keulen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Studio van Keulen toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
12.7. Studio van Keulen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

Artikel 13. RISICO-OVERGANG
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14. OVERMACHT
14.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
14.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studio van Keulen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio van Keulen niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Studio van Keulen worden daaronder begrepen;
14.3. Studio van Keulen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio van Keulen zijn verplichtingen had moeten nakomen;
14.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
14.5. Voor zover Studio van Keulen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio van Keulen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,
BEVOEGDE RECHTER
16.1. De vestigingsplaats van Studio van Keulen is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Studio van Keulen moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Studio van Keulen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Studio van Keulen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
16.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant;
16.5. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
16.6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Studio van Keulen